top of page

Богданова Марина Вікторівна

 1. Богданова М. В. До методики підготовки виконавців бального танцю / М. В. Богданова // Вісник Національної академії керівних кадрів культур і мистецтв: Науковий журнал. - Київ: Міленіум, 2015. - №2. - С. 93-97;

 2. Богданова М.В. Інноваційні методики теорії та практики хореографічної освіти / М. В. Богданова //  Особливості роботи хореографа в сучасному  соціокультурному просторі. - Київ: НАКККіМ, 2019. - С. 96-99.

Вербова Роксолана Миколаївна

 1. Вербова Р. М. Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса / Р. М. Вербова // Схід. - 2016. - № 3. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid;

 2. Verbova R.M. Selfimprovement through the prism cognition of God at the poetry of Vasyl Stus / R.M. Verbova // Skhid. - 2020. - №3 (167). - P.5-10;

 3. Вербова Р.М. Інноваційні методики викладання дисципліни «Філософія» в умовах дистанційного навчання / Р. М. Вербова // Збірник наукових праць SCIENTIA. - 2021. - С.63-66. - Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8987;

 4. Вербова Р. М. Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса / Р. М. Вербова // Схід. – 2016. – № 3. – С. 63–68. - Режим доступу: https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/362.

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=taEV5e4AAAAJ&hl=ru

Orcid : https://orcid.org/0000-0003-4653-6057

Publons : https://publons.com/researcher/4267588/roksolana-verbova/

Романова Олена Миколаївна

 1. Романова О. М. Джерельно-історіографічна база дослідження міфології лісової стихії слов’янських народів / О. М. Романова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кіровоград, 2012. - Вип. 17. - С. 32–39;

 2. Романова О. М. Дитячий образ лісової демонології в традиційних віруваннях / О. М. Романова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка.  Кропивницький, 2018. - Вип. 23. - С. 76–82;

 3. Романова О. М., Тупчієнко М. П. Дитячий демонологічний образ нявки в народних віруваннях / О. М. Романова, М.П. Тупчієнко //  «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики»: матеріали доповідей Міжнародної конференції молодих вчених 16 лютого 2018 р., м. Дніпро. Дніпро, 2018. - С. 392–397;

 4. Романова О.М., Тупчієнко М.П. Лихоманки-представниці лісової демонології в традиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст) / О. М. Романова, М.П. Тупчієнко //  Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2019. - Вип.43. - С.117-127;

 5. Романова О. М. Поведінка вовкулаків та відношення до них у східних слов’ян / О. М. Романова //   Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи: програма ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції (27 червня 2019). Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Кривий Ріг – Херсон: Посвіт, 2019. - С. 18–19.

Годз Оксана Володимирівна

 1. Годз О. В. Предикати кількості відношення та прислівниковий складений присудок двоскладного прислівникового речення з підметом у формі родового відмінка / О. В. Годз // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпро, 2017- С.252-254;

 2. Годз О. В. Відприслівникові деривати предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві / О. В. Годз // Збірник ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу». Київ, 2017 - С.87-88;

 3. Годз О.В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові / О. В. Годз // Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної  конференції – К.: НАКККіМ, 2017;

 4. Годз О. В. Відприслівникові деривати-предикати стану та їхній статус у сучасному мовознавстві / О. В. Годз // Збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017 – С.12-16;

 5. Годз О. В. Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану (на матеріалі творчості М. Стельмаха) / О. В. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2017. - Вип. 24. - С. 128-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol;

 6. Годз О. В. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2018. - Вип. 26. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol.

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=nQffjrAAAAAJ&hl=ru

Коваленко Єва Ігорівна

 1. Коваленко Є. І. Аспекти реконструкції балетних вистав у національній опері україни /  Є. І. Коваленко // Збірник наукових праць «Мистецтво та життя». Київ, 2016. - С. 146-189

 2. Коваленко Є. І. Анатолий Федорович Шекера – мастер балетного симфонизма и хореографиче-ской полифонии /  Є. І. Коваленко // Южно-российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону, 2016. - № 1(22). - С. 37–42.

 3. Коваленко Є. І. Соліст балету як інтерпретатор ролі: результати опитування /  Є. І. Коваленко // Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Інтерпретація як інструмент культорологічного дискурсу». - К.: Інститут культорології НАМ України, 2016. - С. 55-56;

 4. Коваленко Є. І. Honoured Artists Of Ukraine Mykola Mikhieyev: Creative Individuality and Transmission Of Experience in the Ballet Art /  Є. І. Коваленко // Студії мистецтвознавчі. Київ, 2017.- Вип. 3 (59). - С.56-62;

 5. Коваленко Є. І. Спадкоємність традицій балетного академізму на українській сцені. Педагогічна діяльність Галини Кирилової  /  Є. І. Коваленко // Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2017;

 6. Коваленко Є. І. Проблеми інтерпретації хореографічного тексту в балетних виставах на сцені Національної опери /  Є. І. Коваленко // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наук. статей. (До 100-річчя Національної академії наук). НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2019.  - С. 374-386;

 7. Коваленко Є. І. Шекспірівські образи в балетній інтерпретації А. Шекери. "Ромео і Джульєтта" в Національній опері України /  Є. І. Коваленко // Журнал «Музика». Київ, 2019. - Вип. 1-2. - С. 16-22;

 8. Коваленко Є. І. Інтеграція українського балетного мистецтва у європейський та світовий культурний простір /  Є. Коваленко, І. Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова та інші // Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України». Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво». Колективна монографія. / [ голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2019. - С. 454-524;

 9. Коваленко Є. І. Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України /  Є. Коваленко, І. Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова, та інші // Образні системи української культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво. Колективна монографія. К.: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2019. - С. 460-561;

 10. Коваленко Є. І. Особливості інтерпретації балету «Лебедине озеро» на українській сцені /  Є. І. Коваленко // Всеукраїнській науково-практичній конференції «Синтез мистецтва на сцені та на екрані». Київ, 2020;

 11. Коваленко Є. І.  Особливості викладання теоретичних та хореографічних дисциплін в умовах дистанційної форми навчання  /  Є. І. Коваленко // Відео-конференція «Мистецький Форум» від Міжнародної корпорації «Зоряні мости». Київ, 2020.

Науменко Оксана Анатоліївна

 1. Науменко О. А. Уявлення  про психологічні детермінанти творчого мислення майбутніх працівників закладів культури / О. А. Науменко // Практична конференція «Безпека в закладах освіти». Київ, 2019;

 2. Науменко О. А.  Уявлення про психологічні детермінанти творчого мислення майбутніх працівників закладів культури / О. А. Науменко // Балтійській  Міжнародній конференції «Інтелектуальна економіка, управління освітою». Вільнюс, 2019.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті у фахових виданнях, включених до переліку затверджених МОН України:
   

 1.  Науменко О.А. Моделювання розвитку естетичної свідомості  студентів першого курсу соціономічних спеціальностей // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Консультативна психологія і психотерапія.  2018. № 3 (14). C. 374–382. 

 2.  Науменко О.А. Сформованість естетичної свідомості  особистості як цілісність // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць  Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2018. № 9 (18).  С. 375–385. 

 3.  Науменко О.А. Проблема психодіагностичного дослідження естетичної свідомості особистості: генетичний підхід // Актуальні  проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2019. № 8 (10). С. 349–352. 

 

Статті у фахових міжнародних виданнях

 1. Науменко О.А. Психологічні особливості розвитку естетичної  свідомості // Fundamental and applied researches in practice of leading  scientific schools. 2020. № 42 (6). Р. 47–60. 

 2. Науменко О.А. Комплексна програма розвитку естетичної  свідомості студентів соціономічних спеціальностей // American Journal of  Fundamental, Applied & Experimental Research. 2019. № 2 (13). С. 193–199.

Шман Світлана Юріївна

 1. Шман С. Ю. Значення державної експертизи у збереженні культурних цінностей України / С. Ю. Шман // Культура і сучасність. - 2018. - № 2. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis;

 2. Шман С. Ю. Візуальні дослідження в контексті експертизи культурних цінностей / С. Ю. Шман // Культура і сучасність. - 2020. - № 2. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis;

 3. Шман С. Ю. Методологічні засади експертної діяльності в Україні / С. Ю. Шман // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2020. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm;

 4. Шман С. Ю. Проблематика визначення культурних цінностей / С. Ю. Шман // Семінар-нарада «Актуальні питання мистецтвознавчої експертизи, шляхи їх вирішення. Черкаси, 2019;

 5. Шман С. Ю. Актуальні питання  атрибуції та експертизи музичних інструментів  / С. Ю. Шман // Науково-практична конференція «Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей». Київ, 2019.

Романова Олена Петрівна

Список наукових статей з філософії

 

1). Романова О. Проблема вибору любові в історії філософії. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. — К., 2018. Вип. 138 (№ 11) Ч. 2. Філософські науки–2018. — С. 116-120.

2). Романова О. Методологічні підходи до проблеми вибору любові в бутті сучасної людини. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич; НПУ імені М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. — К., 2018. Вип. 139 (№ 12) Ч. 2. Філософські науки-2018. — С. 85-88. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=169&fbclid=IwAR0DxxxPUNQZDmcSG2E9nYSL7ZUH6YKNv5lpxanTA_wZjLIUthgafI7xAQA

3). Романова О. К’єркегорівська концепція буття: естетичне, етичне, релігійне у питанні вибору любові. // Nauki Społeczno-Humanistyczne Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe. Соціально-Гуманітарні Науки Social and Human Sciences. 2019. № 04 (20). URL https://sp-sciences.io.ua/s2641762/romanova_elena_2018_._kierkegaards_consept_of_personal_development_aesthetic_ethical_and_religious_in_the_issue_of_choosing_love._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_20_

4). Романова О. Екзистенціальні та комунікативні виміри вибору любові в бутті сучасної людини. // Science and education a new dimension. // Humanites and social science, VIII (43). – Budapest, 2020 dec. – Issue 243. – С. 20–24. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_viii_243_43.pdf. DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-HS2020-243VIII43-04

5). Романова О. Екзистенціальні та психоаналітичні аспекти вибору любові в філософсько-антропологічному дискурсі XX-XXI ст. / О. Романова // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія». — Вип. 41, Видавничий дім Гільветика, 2020. — С. 313-326.
DOI: https://doi.org/10.24919/2522-4700.41.21

 

Опубліковані тези, які засвідчують апробацію наукових матеріалів:

 

1). Романова О. Проблема вибору любові у граничній ситуації. Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. праць III та IV Всеукраїнських наук.-практ. конф.; за ред. Н. В. Хамітова, С. А. Крилової. Київ: КНТ, 2020. — С. 127-132.

2). Романова О. Проблема вибору любові. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення. зб. наук. праць IV Міжвузівської науково-теоретичної конференції молодих науковців, 4 грудня 2018 р. // Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2018. — C. 52-53.

3). Романова О. Методологія дослідження проблеми вибору любові в бутті сучасної людини. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 13–17 травня 2019 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2019. — С. 72-74.

4). Романова О. Нарцисизм: філософські й психологічні аспекти вибору любові в бутті сучасної людини. Людина. Екзистенція. Культура. Підхід філософської антропології як метаантропології: зб. наук. Праць III та IV Всеукраїнських наук.-практ. конф.; за ред. Н. В. Хамітова, С. А. Крилової. Київ: КНТ, 2020. — С. 307-315.

5). Романова О. Нарцисизм: філософські та психоаналітичні аспекти вибору любові в бутті сучасної людини. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 20–21 травня 2020 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2020. — С. 42–46.

6). Романова О. Вплив нумінозного на вибір любові у другій половині життя. // Антропологічні виміри філософських досліджень. // X Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», 21 квітня 2021 р. http://conf-ampr.diit.edu.ua/AMPRX/paper/view/23717/12878

7). Романова О. Вплив нумінозного на формування світогляду у виборі любові. Єдність навчання і наукових досліджень — головний принцип університету. Матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів факультету філософії та суспільствознавства, 29 травня 2021 р. Київ: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2021.

8). Романова О. Аксіологічний сенс свободи у виборі любові. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії». Київ, 20-21 серпня 2021 р. К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2021. — С. 44-46.

Костенко Діана Михайлівна

1. Костенко Д.М. Використання новітніх технологій у публічному

управлінні в контексті забезпечення національної безпеки. Державне управління:

удосконалення та розвиток. 2018. № 12. URL: http://www.dy.

nayka.com.ua/?op=1&z=1353 (дата звернення: 24.05.2020).

2. Костенко Д.М. Мережева архітектура публічного управління

національною безпекою України: проблеми концептуалізації та практика

формування. Scientific Journal Virtus. 2020. № 44. С. 253–258.

3. Костенко Д.М. Взаємодія влади з неурядовими аналітичними центрами у

процесі забезпечення національної безпеки: зарубіжний досвід та українські

реалії. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2020. № 17. С. 9–12.

4. Костенко Д.М. Концептуальна модель формування мережевої архітектури

публічного управління національною безпекою України. Інвестиції: практика та

досвід. 2020. № 13–14. С. 118–124.

5. Костенко Д.М. Система публічного управління національною безпекою

України: проблеми функціонування та перспективи розвитку. Scientific Journal

Virtus. 2020. № 45. С. 234–239.

6. Kostenko, Diana (2020). Specifics of the idea of participatory management as a

theoretical basis for improving the national security system of Ukraine. Int. Journal of

Legal Studies. No. 7(1). PP. 275–286.

7. Костенко Д.М. Протидія поширенню незаконного контенту: досвід

Великобританії. Розвиток професійних компетентностей державних

8

службовців: комунікативний аспект: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за

міжнар. участю (Київ, 03–04 листоп. 2016) / за заг. ред. В.С. Куйбіди,

М.М. Білинської, В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. К. : НАДУ, 2016. С. 304–305.

8. Костенко Д.М. Мережева морфологія гібридної війни: ціннісний простір

змісту публічного адміністрування. Публічне управління: ціннісні орієнтири,

стандарти якості та оцінка ефективності: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-

практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017) : у 5 ч. / за заг. ред.

В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. К. : НАДУ, 2017. Ч. 3: Ціннісні

орієнтири євроінтеграційних процесів. С. 41–43.

9. Костенко Д.М. Особливості використання новітніх технологій у контексті

забезпечення національної безпеки. Публічне врядування в Україні: стан, виклики

та перспективи розвитку: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю,

присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018) : у 5 ч. / за заг.

ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. К. : НАДУ, 2018. Т. 4. С. 127–

128.

10. Костенко Д. М. Актуальні питання підготовки фахівців із застосування

високотехнологічних систем (комплексів, засобів) в інтересах національної

безпеки та оборони. Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публічного

управління та адміністрування: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар.

участю (Київ, 01–02 листоп. 2018) : у 2 т. / ред. колегія: В.С. Куйбіда,

А.П. Савков, І.О. Дегтярьова та ін. К. : НАДУ, 2018. Т. 2. С. 92–97.

11. Костенко Д.М. Соціальна самоорганізація суспільства за мережевим

принципом як складова публічного управління. Інституціоналізація публічного

управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів:

матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24 трав.

2019) : у 5 т. / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, О.М. Петроє. К. : НАДУ,

2019. Т. 3. С. 51–53.

12. Костенко Д.М. Когнітивний компонент інституціонального середовища

публічного управління національною безпекою: функції та завдання. Актуальні

9

питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти:

матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. 30–31 травня 2020 / за заг. ред. д-ра

філос. наук М.А. Журби. Монреаль : Вид-во Центру сучасної педагогіки

«Навчання без кордонів», Canada, 2020. С. 96–99.

13. Костенко Д.М. Закономірності зміни щільності інституціонального

середовища публічного управління в контексті забезпечення національної

безпеки. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку: матеріали

щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020) : у 3 т. / за заг. ред. А.П. Савкова,

М.М. Білинської, О.М. Петроє. К. : НАДУ, 2020. Т. 2. С. 42–44.

bottom of page