Богданова Марина Вікторівна

 1. Богданова М. В. До методики підготовки виконавців бального танцю / М. В. Богданова // Вісник Національної академії керівних кадрів культур і мистецтв: Науковий журнал. - Київ: Міленіум, 2015. - №2. - С. 93-97;

 2. Богданова М.В. Інноваційні методики теорії та практики хореографічної освіти / М. В. Богданова //  Особливості роботи хореографа в сучасному  соціокультурному просторі. - Київ: НАКККіМ, 2019. - С. 96-99.

Вербова Роксолана Миколаївна

 1. Вербова Р. М. Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса / Р. М. Вербова // Схід. - 2016. - № 3. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid;

 2. Verbova R.M. Selfimprovement through the prism cognition of God at the poetry of Vasyl Stus / R.M. Verbova // Skhid. - 2020. - №3 (167). - P.5-10;

 3. Вербова Р.М. Інноваційні методики викладання дисципліни «Філософія» в умовах дистанційного навчання / Р. М. Вербова // Збірник наукових праць SCIENTIA. - 2021. - С.63-66. - Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8987;

 4. Вербова Р. М. Персоналістські ідеї у творчості Василя Стуса / Р. М. Вербова // Схід. – 2016. – № 3. – С. 63–68. - Режим доступу: https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/362.

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=taEV5e4AAAAJ&hl=ru

Orcid : https://orcid.org/0000-0003-4653-6057

Publons : https://publons.com/researcher/4267588/roksolana-verbova/

Романова Олена Миколаївна

 1. Романова О. М. Джерельно-історіографічна база дослідження міфології лісової стихії слов’янських народів / О. М. Романова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка. Кіровоград, 2012. - Вип. 17. - С. 32–39;

 2. Романова О. М. Дитячий образ лісової демонології в традиційних віруваннях / О. М. Романова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. В. Винниченка.  Кропивницький, 2018. - Вип. 23. - С. 76–82;

 3. Романова О. М., Тупчієнко М. П. Дитячий демонологічний образ нявки в народних віруваннях / О. М. Романова, М.П. Тупчієнко //  «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики»: матеріали доповідей Міжнародної конференції молодих вчених 16 лютого 2018 р., м. Дніпро. Дніпро, 2018. - С. 392–397;

 4. Романова О.М., Тупчієнко М.П. Лихоманки-представниці лісової демонології в традиційних віруваннях українців (східноєвропейський контекст) / О. М. Романова, М.П. Тупчієнко //  Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2019. - Вип.43. - С.117-127;

 5. Романова О. М. Поведінка вовкулаків та відношення до них у східних слов’ян / О. М. Романова //   Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи: програма ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції (27 червня 2019). Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Кривий Ріг – Херсон: Посвіт, 2019. - С. 18–19.

Годз Оксана Володимирівна

 1. Годз О. В. Предикати кількості відношення та прислівниковий складений присудок двоскладного прислівникового речення з підметом у формі родового відмінка / О. В. Годз // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. Дніпро, 2017- С.252-254;

 2. Годз О. В. Відприслівникові деривати предикати стану та їхній статус в українському, російському та англійському мовознавстві / О. В. Годз // Збірник ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу». Київ, 2017 - С.87-88;

 3. Годз О.В. Різновиди двоскладних прислівникових речень з інфінітивним підметом в українській мові / О. В. Годз // Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної  конференції – К.: НАКККіМ, 2017;

 4. Годз О. В. Відприслівникові деривати-предикати стану та їхній статус у сучасному мовознавстві / О. В. Годз // Збірник наукових праць. - Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017 – С.12-16;

 5. Годз О. В. Особливості синтаксичної структури односкладних прислівникових речень зі значенням внутрішнього стану (на матеріалі творчості М. Стельмаха) / О. В. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2017. - Вип. 24. - С. 128-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol;

 6. Годз О. В. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). - 2018. - Вип. 26. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol.

Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=nQffjrAAAAAJ&hl=ru

Коваленко Єва Ігорівна

 1. Коваленко Є. І. Аспекти реконструкції балетних вистав у національній опері україни /  Є. І. Коваленко // Збірник наукових праць «Мистецтво та життя». Київ, 2016. - С. 146-189

 2. Коваленко Є. І. Анатолий Федорович Шекера – мастер балетного симфонизма и хореографиче-ской полифонии /  Є. І. Коваленко // Южно-российский музыкальный альманах. Ростов-на-Дону, 2016. - № 1(22). - С. 37–42.

 3. Коваленко Є. І. Соліст балету як інтерпретатор ролі: результати опитування /  Є. І. Коваленко // Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Інтерпретація як інструмент культорологічного дискурсу». - К.: Інститут культорології НАМ України, 2016. - С. 55-56;

 4. Коваленко Є. І. Honoured Artists Of Ukraine Mykola Mikhieyev: Creative Individuality and Transmission Of Experience in the Ballet Art /  Є. І. Коваленко // Студії мистецтвознавчі. Київ, 2017.- Вип. 3 (59). - С.56-62;

 5. Коваленко Є. І. Спадкоємність традицій балетного академізму на українській сцені. Педагогічна діяльність Галини Кирилової  /  Є. І. Коваленко // Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2017;

 6. Коваленко Є. І. Проблеми інтерпретації хореографічного тексту в балетних виставах на сцені Національної опери /  Є. І. Коваленко // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наук. статей. (До 100-річчя Національної академії наук). НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2019.  - С. 374-386;

 7. Коваленко Є. І. Шекспірівські образи в балетній інтерпретації А. Шекери. "Ромео і Джульєтта" в Національній опері України /  Є. І. Коваленко // Журнал «Музика». Київ, 2019. - Вип. 1-2. - С. 16-22;

 8. Коваленко Є. І. Інтеграція українського балетного мистецтва у європейський та світовий культурний простір /  Є. Коваленко, І. Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова та інші // Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України». Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво». Колективна монографія. / [ голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2019. - С. 454-524;

 9. Коваленко Є. І. Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України /  Є. Коваленко, І. Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова, та інші // Образні системи української культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво. Колективна монографія. К.: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2019. - С. 460-561;

 10. Коваленко Є. І. Особливості інтерпретації балету «Лебедине озеро» на українській сцені /  Є. І. Коваленко // Всеукраїнській науково-практичній конференції «Синтез мистецтва на сцені та на екрані». Київ, 2020;

 11. Коваленко Є. І.  Особливості викладання теоретичних та хореографічних дисциплін в умовах дистанційної форми навчання  /  Є. І. Коваленко // Відео-конференція «Мистецький Форум» від Міжнародної корпорації «Зоряні мости». Київ, 2020.

Науменко Оксана Анатоліївна

 1. Науменко О. А. Уявлення  про психологічні детермінанти творчого мислення майбутніх працівників закладів культури / О. А. Науменко // Практична конференція «Безпека в закладах освіти». Київ, 2019;

 2. Науменко О. А.  Уявлення про психологічні детермінанти творчого мислення майбутніх працівників закладів культури / О. А. Науменко // Балтійській  Міжнародній конференції «Інтелектуальна економіка, управління освітою». Вільнюс, 2019.

Шман Світлана Юріївна

 1. Шман С. Ю. Значення державної експертизи у збереженні культурних цінностей України / С. Ю. Шман // Культура і сучасність. - 2018. - № 2. - С. 33-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis;

 2. Шман С. Ю. Візуальні дослідження в контексті експертизи культурних цінностей / С. Ю. Шман // Культура і сучасність. - 2020. - № 2. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis;

 3. Шман С. Ю. Методологічні засади експертної діяльності в Україні / С. Ю. Шман // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2020. - № 1. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm;

 4. Шман С. Ю. Проблематика визначення культурних цінностей / С. Ю. Шман // Семінар-нарада «Актуальні питання мистецтвознавчої експертизи, шляхи їх вирішення. Черкаси, 2019;

 5. Шман С. Ю. Актуальні питання  атрибуції та експертизи музичних інструментів  / С. Ю. Шман // Науково-практична конференція «Наукова атрибуція творів, експертиза та оцінка культурних цінностей». Київ, 2019.